Beata928

12 tekstów – auto­rem jest Beata928.

Cier­pli­wość. Kończy się gdy to, na co cze­kamy, jest dla nas bar­dzo ważne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lipca 2011, 18:25

Miłość jest wte­dy, kiedy de­ner­wu­jesz się z po­wodu egza­minu in­nej osoby. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 czerwca 2011, 15:18

Im więcej ma­my do po­wie­dze­nia, tym bar­dziej bra­kuje nam słów. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 czerwca 2011, 16:50

A do P: Co ty miałaś z w-fu?
Ja: Zwolnienie!
P: Dokładnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2011, 11:55

Z dużych rzeczy cie­szy­my się naj­bar­dziej. Z małych najszczerzej. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 czerwca 2011, 13:10

Do­rośli pot­rze­bują cza­sami po­być dziećmi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 czerwca 2011, 21:28

Na­wet gdy jes­teś da­leko czuję twoją obecność. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2011, 11:43

Przet­rwać próbę cza­su, to tak jak­by wyg­rać z naj­gor­szym wrogiem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 czerwca 2011, 11:06

Ład­ne dziew­czy­ny są ładne.
<CICHY> 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2011, 18:32

Chwi­la bez Ciebie i umieram z tęsknoty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2011, 15:22

Beata928

Całkiem przeciętna, niczym nie wyróżniająca się dziewczyna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beata928

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność